حرف های یک ضد انقلاب

لا تمنعن أحدکم مهابة الناس أن یقوم بالحق إذا علمه

حرف های یک ضد انقلاب

لا تمنعن أحدکم مهابة الناس أن یقوم بالحق إذا علمه

انقلاب مصدر باب انفعال از ریشه قلب است. با دیدن قلب های صورت گرفته و عدول از بایسته ها و شایسته های دین در جامعه امروز،‌ کسانی که بر این مبنا معترض روند حاضر باشند، ضد انقلابند. اگر چه کم و بیش چنین برچسب هایی خورده و می خورند. اینجا حرف های یک ضد انقلاب را بخوانید... حرف های یک «ضد انقلابِ» انقلاب ...

گرایشات سیاسی، عقیدتی و رفتاری متاسفانه در کشور ما فراتر از حد و حیطه خود در مناسبات مختلف ورود پیدا می کند. این نکته به معنی بی اهمیت بودن یا بی توجهی به این مقولات در شناخت افراد نیست، بلکه به معنی این است که در موضوعی که به هیچ وجه گرایشات سیاسی از آن متاثر نمی شود، چرا باید عده ای به خاطر انتساب به یک فکر، برچسب افراطی گری، متحجر، عقب مانده و ... بخورد و به حاشیه رانده شوند؟ دولت یازدهم اگر چه همانند دوم خردادی ها ادعای آزادی بیان داشتند و دارند، اما در عمل نشان دادند کوچکترین اختلاف سلیقه ای را تحمل نمی کنند.

حرف های یک ضد انقلاب، حرف های دانشجویی است به اندازه فهم خود در مقابل دگرگونی ها و تغییرات و انحرافات از اصول و بایدهای اسلامی. برخی از رفتارهای انجام شده در کشور انقلاب حقیقت و واقعیت است. واقعیتی که ریشه در دین و ارزش های دینی باید داشته باشد. حرف های ضد انقلابی حرف هایی است از جنس عدم سکوت در مقابل قلب کردن دین.

 
 


مدت زمان: 1 دقیقه 30 ثانیه