حرف های یک ضد انقلاب

لا تمنعن أحدکم مهابة الناس أن یقوم بالحق إذا علمه

حرف های یک ضد انقلاب

لا تمنعن أحدکم مهابة الناس أن یقوم بالحق إذا علمه

انقلاب مصدر باب انفعال از ریشه قلب است. با دیدن قلب های صورت گرفته و عدول از بایسته ها و شایسته های دین در جامعه امروز،‌ کسانی که بر این مبنا معترض روند حاضر باشند، ضد انقلابند. اگر چه کم و بیش چنین برچسب هایی خورده و می خورند. اینجا حرف های یک ضد انقلاب را بخوانید... حرف های یک «ضد انقلابِ» انقلاب ...

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۱
خرداد
۹۴

باسمه تعالی

تجربه، تجربه، تجربه...

-    یک بحث دو دو تا چهار تایی ساده... تحریم کرده اند، همه چیز گران شده است. چرا بی خودی وقتی زورمان نمی رسد برای قلدرها شاخ بازی در بیاوریم؟! اصلا چه کار به کارشان دارید؟ بگذارید مردم زندگی شان را بکنند. این همه آدم در کشورهای دیگر دارند راحت زندگی می کنند. چرا نمی گذارید مردم لبخند بزنند و خوشحال شوند! چرا از رفع تحریم ها ناراحت هستید! از تحریم ها چه سودی به شما می رسد که نگران رفع آن هستید؟ مذاکره یعنی بده بستان. خب مگر می شود تحریم ها را بدون هزینه و بدون امتیاز دادن برداشت. بگذارید مردم نفس راحت بکشند...

  • سیاس