حرف های یک ضد انقلاب

لا تمنعن أحدکم مهابة الناس أن یقوم بالحق إذا علمه

حرف های یک ضد انقلاب

لا تمنعن أحدکم مهابة الناس أن یقوم بالحق إذا علمه

انقلاب مصدر باب انفعال از ریشه قلب است. با دیدن قلب های صورت گرفته و عدول از بایسته ها و شایسته های دین در جامعه امروز،‌ کسانی که بر این مبنا معترض روند حاضر باشند، ضد انقلابند. اگر چه کم و بیش چنین برچسب هایی خورده و می خورند. اینجا حرف های یک ضد انقلاب را بخوانید... حرف های یک «ضد انقلابِ» انقلاب ...

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۲
تیر
۹۳

ای پسران خدا! ای عزیزیافتگان و برگزیدگان زمین! ای دوستان و نزدیکان خدا! ای کسانی که آفریدگار عالم، دنیا را برای شما خلق کرد! تا می توانید لذت ببرید از دنیایتان! متمتع شوید از نعمت ها ، همه دنیا در خدمت شمایند؛ همه هستی برده و خدمتگزار شما، نظرکرده های خدا! برای شما نورچشمی های خدا! جهان و انسانیت سکوت خواهد کرد برای شما. برای تمتع و بهره مندی تان از دنیا برای لذت بردن شما...

  • سیاس